Tezy programowe dla oddolnych ruchów społecznych, które chcą lepszej Polski

Prezentujemy dwa materiały programowe opracowane przez NISS i przez Nawigatorów Jutra. W obszarze pieniądza pierwszy materiał  jest kluczem do rozwiązania najważniejszych problemów i bolączek Polaków tj: Powszechnego Oddłużenia Polski i Polaków.  Drugi materiał przedstawia cztery konkretne problemy ze sposobami ich rozwiązania, planem realizacji i źródłem finansowania.

Powszechny Program Oddłużenie Polski i Polaków

ODDŁUŻENIA

Zlikwidować dług jako podstawowe narzędzie architektury monetarnej:

I

Bezwzględnie i natychmiastowo zawiesić wszystkie postępowania eksmisyjne prowadzone przeciw kredytobiorcom. Prawo pierwokupu licytowanych ruchomości i nieruchomości powinna mieć gmina lub państwo, z przeznaczeniem na dalsze użytkowanie przez na zasadzie wynajmu (dzierżawy).

II

Ustawowo i bezwarunkowo przeliczyć z powrotem na złotówki (na wniosek kredytobiorcy, w czasie max 30 dni) kredyty denominowane i indeksowane do walut (zwłaszcza franków) zgodnie z kursem z dnia podpisania umowy i potwierdzić ich nielegalny, spekulacyjny oraz złotówkowy charakter. Odwalutowanie musi objąć kapitał i wszelkie inne koszty (odsetki, marże, prowizje). Po odwalutowaniu zasady oprocentowania mają być zgodne ze stosowanymi w analogicznym okresie dla kredytów złotówkowych w danym banku. Zabezpieczenia banków powinny zostać ograniczone do wartości kredytowanej nieruchomości albo innego udzielonego zabezpieczenia. Koszty operacji odwalutowania mają ponieść jedynie banki, w żadnym razie nie państwo lub podatnik.

1. Całkowity zakaz handlu długami jako zasada ustrojowa

Handel długami i działalność prywatnych firm windykacyjnych ma być zakazana. Zdelegalizować prywatną działalność pożyczkową (parabanki). Prawo do windykacji w wyłącznej gestii państwa.

* Na koniec II kwartału 2015 roku tylko firmy, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, obsługiwały wierzytelności o nominalnej wartości 61,6 miliarda PLN. Oznacza to 3-krotny wzrost wartości portfeli w stosunku do grudnia 2010 roku, kiedy to kształtowała się ona na poziomie 20,4 mld PLN.

2. Upaństwowienie zawodu komornika

Komornicy etatowymi pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości (nie mogą podlegać Sądom, które gwarantują im praktyczną bezkarność), bez prawa do pobierania prowizji od windykowanych kwot (oprócz pensji powinni pobierać jedynie opłaty za czynności).

* W Polsce doszło do skrajnie patologicznej sytuacji: na 16 mln zatrudnionych (włącznie z szarą strefą) przypada 12 mln egzekucji komorniczych. Konieczność zadłużania się społeczeństwa jest wymuszona sztucznie wytworzonym głodem monetarnym, który wynika z faktu braku pieniędzy w portfelach Polaków do wykupienia owoców ich własnej pracy, czyli PKB. Jak wynika z „Europejskiego Raportu Płatności Konsumenckich”, sporządzonego przez Intrum Justitia w 21 krajach europejskich, 35 proc. obywateli obawia się, że po uregulowaniu stałych rachunków nie starczy im środków na inne, bieżące wydatki. 37 proc. Polaków w wieku 18-24 lat przyznaje, że bez pożyczki nie jest w stanie wydać jednorazowo 300 euro, liczonego jako połowa średniego, miesięcznego wynagrodzenia. Wymuszone zadłużenie się i brak możliwości spłaty kredytów, jest główną przyczyną plagi samobójstw – ok. 7 tys. rocznie, czyli dwukrotność ofiar wypadków samochodowych.

Komornik ma egzekwować, nie rabować.

* Przychody komorników z tego rabunkowego procederu, wyniosły tylko w 2015 roku ponad 1 mld zł.

3. Odejście od stosowania stopy WIBOR

Zlikwidować stopę WIBOR.

* Jest to pozory koszt (oprocentowania), który ponoszą banki podczas udzielania kredytu, ponieważ banki nie pożyczają pieniędzy podczas akcji kredytowej, a jedynie je kreują, tworząc je z niczego (ex nihilo), nie powinny więc mieć prawa doliczać obciążenia w postaci WIBOR-u do całościowego kosztu kredytu.

4. Wykup kredytów złotówkowych przez NBP

Powszechna restrukturyzacja długów.

* Po likwidacji kredytów pseudowalutowych (odwalutowaniu) na rynku powinny pozostać jedynie kredyty złotówkowe. Wobec nich należy zastosować zasadę powszechnej restrukturyzacji polegającej na wyemitowaniu przez NBP pieniędzy, za pomocą których zostaną wykupione zobowiązania klientów wobec banków komercyjnych  (monetyzacja istniejących i zakupionych dóbr). Spłata zobowiązań dłużników będzie w przyszłości następować wobec  NBP, bez odsetek (z możliwością negocjacji korzystnych harmonogramów). Bank centralny powinien te spłaty wyksięgować z systemu, by nie powstał pieniądz inflacyjny. Podobna operacja powinna nastąpić względem kredytów odsprzedanych firmom windykacyjnym (oczywiście w cenie zakupu długu). Operacja ta zdejmie z Polaków jarzmo niewolnictwa finansowego i oddłuży ich urealniając jednocześnie depozyty, co sprowadzi banki do faktycznej funkcji pośrednika na ryku finansowym. Z uzyskanych w ten sposób pieniędzy banki będą mogły udzielać jedynie pożyczek!!!

5. Przyspieszenie obiegu pieniądza

Przyspieszenie obiegu pieniądza jako komplementarna metoda (poza suwerenną emisją) uzyskiwania środków budżetowych na realizację celów społecznych.

* Przyśpieszenie rotacji pieniądza (bardzo niskiej w Polsce – poniżej 3/rok) nie oznacza zwiększenia długu publicznego, deficytu czy podniesienia podatków. Jest to metoda wymagająca jedynie niezbyt skomplikowanych reform i zmian natury prawno – organizacyjno – podatkowej. Przede wszystkim należy zwiększyć częstotliwość wypłat wynagrodzeń (tygodniówki) w administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Należy też przekształcić VAT w podatek konsumpcyjny odprowadzany do budżetu z podobną częstotliwością jak akcyza. Trzeba też zlikwidować zatory płatnicze poprzez wprowadzenie powszechnego, nieodpłatnego, państwowego factoringu, który będzie również ograniczał negatywne skutki ewentualnych upadłości przedsiębiorstw, aby nie odbijały się rykoszetem na otoczeniu rynkowym. Przyśpieszona cyrkulacja pieniądza, niczym świeża krew, lepiej odżywi tkankę gospodarki. Wpływy podatkowe, przy założeniu dwukrotnego przyśpieszenia obiegu, mogą zwiększyć się również dwukrotnie, licząc od części konsumpcyjnej PKB.

6. Powołanie Narodowego Banku Inwestycyjnego

Powołać Narodowy Bank Inwestycyjny.

*Tę rolę może spełniać zreformowany BGK, który będzie finansował zakupy inwestycyjne polskich firm (urządzenia i środki produkcji) w postaci leasingu. Dzięki temu firmy nie będą musiały inwestować swoich środków lub zadłużać się w bankach komercyjnych, by rozwijać się i odnosić sukcesy.

PIENIĄDZ

Zbudować system oparty na emisji suwerennego i pełnowartościowego pieniądza służącego obywatelom i państwu. Uchwalić Ekonomiczny Akt Konstytucyjny.

Pieniądz – podstawowe dobro publiczne jak rzeki, lasy, bogactwa naturalne.

  1. Emisja suwerennego i pełnowartościowego pieniądza przez NBP w oparciu o parytet gospodarczy. Ilość pieniądza – PKB/ V (rotacja). Bank emisyjny (NBP) powinien być własnością wszystkich Polaków i powinien wypłacać obywatelom dywidendę wynikającą z senioratu oraz wspierać inwestycje infrastrukturalne oraz wydobycie bogactw naturalnych, które są również dobrem publicznym. Jednostki udziałowe (akcje) NBP powinny być niezbywalne (wyłączone z obrotu gospodarczego), dożywotnie. Emisja suwerennego pieniądza powinna opierać się na parytecie gospodarczym, a jej zabezpieczeniem powinny być bogactwa naturalne (zwłaszcza czarne złoto) uprzednio zinwentaryzowane i wycenione. Wymienialność powinna być zagwarantowana koniecznością zakupu polskich surowców (syngaz) za pośrednictwem suwerennej złotówki.

  1. Mechanizm korekcyjny inflacji – rząd emituje zerokuponowe obligacje, bank centralny je kupuje emitując pieniądz. RPP decyduje czy w momencie zapadalności obligacje są spłacane czy umarzane. Jeśli występuje groźba inflacji są spłacane, a pieniądz jest ściągany przez rząd poprzez podatki. Jeśli inflacja nie zagraża – umorzenie. Tylko bank centralny ma prawo tworzenia i niszczenia pieniądza!

    Mechanizm uzupełniający: rząd emituje obligacje adresowane do obywateli. Są one formą w pełni bezpiecznych oszczędności, które zarazem nie powodują głodu monetarnego – nie uszczuplają pieniądza w obiegu, ponieważ są wydatkowane przez budżet i wpływają na rynek. Obydwa mechanizmy powinny obejmować proces tworzenie nowego pieniądza, nie w związku ze wzrostem PKB, ale z planami przyszłych wydatków i inwestycji infrastrukturalnych i prospołecznych, na które istnieje potencjał produkcyjny oraz zapotrzebowanie.

  1. Rząd, oprócz wydatków budżetowych, dystrybuuje pieniądz wypłacając obywatelom dywidendę społeczną w oparciu o korzyści z emisji pieniądza powiększone o korzyści pochodzące z majątku narodowego a zwłaszcza eksploatacji odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych, produkcji energii, gazyfikacji, geotermii, itd. (nie z podatków i nie z długu). Bezpieczeństwo dla narodu i państwa

  1. Banki komercyjne są tylko pośrednikiem finansowym, nie tworzą pieniędzy, tylko je przechowują (elektroniczna portmonetka), pobierają opłaty i prowizje za usługi i czynności, udzielają jedynie pożyczek.

Oddzielenie funkcji kreacyjnej od alokacyjnej

[Posiadają dwa rodzaje kont:

– transakcyjne (zmiana prawna – depozyt)

– inwestycyjno – lokacyjne (są formą pożyczki; zgodna zapadalność lokat i pożyczek).]

  1. Wprowadzić banki komunalne, wielowalutowość, waluty lokalne, społecznościowe.

Opr: Piotr Robert Jankowski NISS

 

OFERTA PROGRAMOWA

SIECIOWEGO ODDOLNEGO RUCHU SPOŁECZNEGO XYZ

Zadania do realizacji przez Parlament i Rząd określone poniżej.

Każde z zadań zawiera określenie sposobu realizacji, źródeł finansowania oraz przewidywanych skutków.

W zadaniach brak jest odniesień ideologicznych i światopoglądowych. Mają one jedynie charakter ekonomiczny i socjalny.

1. Mieszkanie +

Szacuje się, że w Polsce brakuje 4 milionów mieszkań. Brak danych o ilości mieszkań przeznaczonych do wynajmu.

Zadanie:

w pierwszym roku realizacji zadania wybudowanych ma być 100 tys. mieszkań. W ciągu 10 lat na rynku powinno przybyć 1,5 miliona mieszkań.

Sposób realizacji:

Założenia dotyczące wielkości mieszkań zawarte w programie PiS (52m2 dla rodzin i 35m2 dla osób samotnych) oraz ceny określone na kwotę 2 tys. za m2 są właściwe. Ale:

– beneficjentami kwot przyznanych na budowę mieszkań mają być ich przyszli użytkownicy. Wybudują oni te mieszkania samopomocowym systemem gospodarczym. Dopuszcza się budowanie indywidualne ( domy jednorodzinne), w ramach stowarzyszeń, spółdzielni lub spółek cywilnych zawiązanych w tym celu. Budowę mieszkań można także powierzyć powołanym w tym celu spółkom komunalnym.

Przykładowo: rodzina zdecydowana przejąć na własność wybudowany przez siebie lokal uzyskuje kredyt bezodsetkowy w wysokości 100 tys. zł. Spłacany w ciągu 10 lat po 10 tys. rocznie (10 rat po 1000 zł, dwa miesiące w roku bez rat np. lipiec i sierpień).

W zadaniu nie mogą uczestniczyć duże firmy deweloperskie dopuszcza się jedynie lokalnych przedsiębiorców budowlanych.

Źródła finansowania:

podstawowym źródłem finansowania projektu jest fundusz rezerwy demograficznej wynoszący 160 miliardów zł stworzony ze środków przekazanych z Funduszu OFE.
Budowa 100 tysięcy mieszkań kosztować będzie budżet 10 miliardów złotych. Ponieważ projekt będzie realizowany w systemie kredytowym od każdych 10 miliardów do systemu wracać będzie 1 miliard. Zdajemy sobie sprawę, iż fundusz rezerwy demograficznej jest ulokowany w papierach wartościowych. Jednak stopniowe spieniężanie tych papierów pozwoli na realizacje projektu.

Finansowanie można także rozpocząć od wykorzystania środków zgromadzonych w Banku PKO BP. Znajduje się tam 16 miliardów zł pochodzące z oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych zakładanych w okresie socjalizmu. Poszukiwanie właścicieli i ich spadkobierców pomimo licznych wezwań okazało się bezskuteczne. Można także uruchomić środki znajdujące się w bankach komercyjnych zakwalifikowane jako tzw. „osady”.

Efekty:

– likwidacja bezdomności,

– zachęcanie do zakładanie rodzin,

– obniżka cen mieszkań wynajmowanych,

– spadek cen na rynku deweloperskich.

Uwagi końcowe:

Prezentacja programu jest na stronie Narodowy Instytut Studiów Strategicznych https://niss.org.pl/mieszkanie-plus/.

2. Szkolnictwo:

To zadanie dotyczy jedynie szkolnictwa podstawowego i licealnego.

Zadanie:

każdy przedmiot w szkole ma podstawę programową.

– zlecić najlepszym edukatorom, przygotowanie podstawy programowej danego przedmiotu. Mają opracować i sfilmować lekcje trwające 10-15 minut, w ilości zawartej w programach szkolnych.

– wprowadzić do szkół w miejsce obecnie używanych programów komputerowych darmowego programu LINUX;

Sposób realizacji:

– należy zatrudnić najlepszych edukatorów, którzy po zapoznaniu się z podstawą programową danego przedmiotu opracują i sfilmują lekcję trwające 10-15 minut w ilości zawartej w programach szkolnych np. przedmiot przedsiębiorczość jedna godzina lekcyjna tygodniowo oznacza, opracowanie 40 odcinków. Każdy z nauczycieli prowadząc lekcję wykorzystywał będzie te nagrania do przekazywania nowego materiału. Pozostałe pół godziny przeznaczone będzie na zajęcia wynikające z metodyki nauczania;

– docenienie pracy nauczyciela poprzez zachęcanie rady rodziców i miejscowych społeczników do przysłuchiwania się lekcjom.

Źródła finansowania:

– naszym zdaniem jest to reforma bezkosztowa. Jednorazowy wydatek na edukatorów może być zrekompensowany obniżką kosztów komercyjnych sieci komputerowych.

Efekty:

– podniesienie poziomu nauczania;

– zrównanie poziomu nauczania we wszystkich szkołach ( w tym wiejskich i miejskich);

– nieobecność ucznia nie skutkuje zaległościami edukacyjnymi;

– rozwój nauczania w systemie domowym;

– możliwość pełnej kontroli rodzica nad treściami przekazywanymi dzieciom przez nauczycieli;

– zmiana miejsca zamieszkania nie powoduje zaburzeń w cyklu nauczania dziecka;

– zlikwidowanie problemu zastępstw w razie choroby nauczyciela.

3. Reforma służby zdrowia

Obecnie zanikła sztuka lekarska czyli sztuka oparta na intuicji i doświadczeniu. Leczenie odbywa się na postawie procedur. Naruszenie procedur grozi lekarzowi sankcjami. W tej sytuacji zawód lekarza stał się zbliżony do rzemiosła. Diagnoza oparta jest na analizie badań dokonywanych przez laboratoria i aparaturę.

Zadanie:

– czynności biurokratyczne obciążających lekarzy przekazać osobom o niższych kwalifikacjach pielęgniarkom, ratownikom itp.;

– wykorzystać rezerwy aparatury diagnostycznej obecnie np. rezonans magnetyczny pracuje 6 h dziennie 5 dni w tygodniu. Brak pełnego wykorzystania tłumaczy się brakiem specjalistycznych kadr i środków na ich wynagrodzenie. Należy stworzyć możliwości krótkiego trzymiesięcznego przeszkalania osób z poza branży do obsługi konkretnej aparatury. Po trzymiesięcznym kursie i trzymiesięcznej praktyce odbytej pod okiem profesjonalisty, emeryt lub osoba chcąca pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy może taką pracę podjąć;

– żyjąc w XXI wieku należy rozpocząć wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Programy komputerowe powinny samodzielnie analizować wyniki badań i drukować opisy. Oczywiście pod ostatecznym nadzorem lekarza;

– na uczelniach medycznych należy przywrócić fitoterapię (ziołolecznictwo);

– skoncentrować się na profilaktyce, wprowadzić kartę zdrowego Polaka;

Sposób realizacji:

– zasada „koszty społeczne, a zyski prywatne” powinna przestać funkcjonować. Kształcenie lekarzy jest finansowane z naszych podatków zatem lekarz powinien zwrócić koszty nauki lub świadczyć pracę w kraju przez określony czas

– pełna laboratoryjna informacja o pacjencie pozwoli lekarzowi (z pomocą sztucznej inteligencji) postawić właściwą diagnozę.

Wąska specjalizacja lekarzy powoduje brak holistycznego leczenia pacjenta;

– po postawieniu diagnozy i propozycji terapii pacjent powinien mieć prawo wyboru metody leczenia (np. leczenie chemią, ziołami, akupunkturą i homeopatią, bowiem wszystkie te metody są uznawane na świecie);

– podwyższenie statusu lekarza domowego jako lekarza najbliższego pacjentowi.

Źródła finansowania:

– koszty opracowania programów komputerowych sztucznej inteligencji powinny być pokryte z przyrostu środków budżetowych deklarowanych przez Rząd;

– oszczędności wystąpią poprzez zmniejszenie godzin nadliczbowych lekarzy oraz zastąpienie ich personelem o niższych kwalifikacjach.

– profilaktyka ograniczy koszty hospitalizacji.

Efekty:

– zmniejszenie godzin nadliczbowych lekarzy;

– zmniejszenie czasu oczekiwania na badania specjalistyczne;

– odciążenie wysoko wykwalifikowanych lekarzy biurokracją.

4. Ochrona środowiska

  1. Smog

Zadanie:

– ograniczenie emisji smogu

Sposób realizacji:

– zainstalowanie na piecach węglowych tzw. Kopciuchach filtrów według projektu opracowanego przez Polską Akademię Nauk prof. …. Według tego projektu filtry pochłaniają 95-97% mikrocząsteczek tworzących smog.

– doposażenie samochodów osobowych w silniki gazowe, spalanie gazu nie zanieczyszcza powietrza.

– Raport smogowy NISS. https://niss.org.pl/raport-smogowy/

Źródła finansowania:

– koszt zakładania filtrów może być finansowany bezpośrednio lub
w formie kredytów przez samorządy. Koszty produkcji instalacji są niewielkie. Wymiana pieców na gazowe może być odroczona w czasie. Szczegóły projektu w załączniku nr 4.

– zachętą do doinstalowania silników na gaz może być dopłata rządowa do każdej instalacji ze środków przeznaczonych na elektromobilność

Efekty:

– w krótkim okresie znaczna poprawa jakości powietrza.

  1. Bezpieczeństwo energetyczne:

Polska posiada ogromne zasoby wód podziemnych.

Zadanie:

– przyśpieszenie rozwoju i oparcie naszej energetyki na wykorzystaniu projektów geotermalnych.

Sposób realizacji:

– projekty powinny wykorzystywać polską myśl technologiczną realizowaną w innych częściach świata załącznik nr 6.

Źródła finansowania:

– wskazane w załączniku j/w.

Efekty:

– rozwój ciepłownictwa;

– możliwość wykorzystania do produkcji energii elektrycznej;

– możliwości nawadniania w okresach suszy.

  1. Zanieczyszczanie środowiska

Zadania i sposoby realizacji:

– opracowanie technologii wykorzystujących otręby i konopie do produkcji opakowań;

– stworzenie zachęt do powrotu do powszechnej uprawy konopi (bez konopi indyjskiej);

– stworzenie platformy do zgłaszania przypadków planowanego postarzania produktów. Przejście na premiowanie produkcji o dużej trwałości.

Sposób finansowania:

– oparty na przedsiębiorczości Polaków. Projekty nie wymagają nakładów budżetowych;

– udostępnienie kredytów przedsiębiorcom.

Efekty:

– radykalne zmniejszenie opakowań ze tworzyw sztucznych;

– ograniczenie zanieczyszczania środowiska przez elektrośmieci;

– tworzone plantacje konopi podobnie jak lasy, wpływają na oczyszczanie powietrza z dwutlenku węgla;

– uprawa konopi doprowadzi do rekultywacji gleby. Dodatkowo wszystkie części tej rośliny mogą być przemysłowo wykorzystane;

– opakowania biodegradowalne mogą stać się naszym hitem eksportowym.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*