NARODOWY INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH

SZANOWNI PAŃSTWO!

11 listopada 2015 roku, w tę szczególną datę, oddaliśmy w Państwa ręce portal, Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych.

Portal powstał z inicjatywy ludzi dobrej woli, którzy chcą by Polska była krajem, przyjaznym dla jego mieszkańców, wolnym od patologii władz , o dynamicznym rozwoju, równych szans, wrażliwości społecznej, dobrych praw i ich poszanowania, sprawiedliwości, szacunku międzynarodowego oraz  z  jasno zdefiniowaną Racją Stanu i Interesem Narodowym.

Misją Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych  jest przede wszystkim integracja Polaków wokół strategicznych celów Rzeczpospolitej. 

Strona Instytutu jest narzędziem do budowania zespołów eksperckich i analitycznych, przygotowania i opracowywania analiz, ekspertyz, prognoz, strategii i programów oraz ich promocji i wdrażania. Działalność i praca w Instytucie ma stanowić naturalny rezerwuar kadr zarówno dla działalności naukowej, gospodarczej jak i doradczej w obszarze organizacji społecznych, politycznych, w tym samorządowych i rządowych. Instytut będzie propagował idee pro państwowe, kultywował szacunek do Państwa i szacunek Państwa do Polaków.

Narodowy Instytutu Studiów Strategicznych otwarty jest na współpracę ze wszystkimi, którym podzielają te wartości. Przyświecać nam będzie hasło:

Sukces Polski to Twój sukces. Twój sukces to sukces Polski.

flaga_brytyjska

THE NATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES

Ladies and Gentlemen,

on November 11th 2015, this special date (National Day), we have given in Your hands the National Institute for Strategic Studies portal.

The portal is an initiative of people of good will, who wish Poland was a country friendly to its citizens, free of authorities pathology, dynamically evolving. The country of equal opportunity, social sensitivity, good laws and their respect, justice, international esteem and with clearly defined raison d’etat and national interest.

The primary mission of the Institute is the integration of Poles around the strategic  objectives of the Republic.

The Institute’s site is the tool to build teams of experts and analysts, to prepare and develop analyzes,  opinions, forecasts and programs, also their promotion and implementation.

The activity and work in the Institute is to be a natural reservoir of human resources for scientific, economic, and consulting activity in the area of  ​​social and political organizations, including local authorities and government.

 The Institute will promote pro-state ideas, cultivate the Poles respect for Country and the Country’s respect for Poles.

The National Institute for Strategic Studies is open to cooperate with all who share these values. We will be guided by the motto:

Poland’s success is your success. Your success is the success of Poland.    

 2,256 total views,  1 views today