Rząd pod sąd!

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. w zw. z art. 31 pkt 3 Konstytucji RP (…), zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez czł. Rady Ministrów (…), którzy wydali: Rozporządzenie z 7 .08 2020 r., poz. 1356 w D.U., czym przekroczyli swoje uprawnienia, naruszyli przepisy k. k. i dopuścili się deliktu konstytucyjnego.

ZAWIADOMIENIE

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Paragrafy

Share

7 Responses to Rząd pod sąd!

 1. Paweł Dziembek pisze:

  Dzień dobry

  Gratuluje inicjatywy.
  Mam prośbę jeżeli jest możliwe przygotowanie druku do pobrania w formie artykuł, opis w jakiej sytuacji się powołać. Tak żeby każdy mógł wydrukować i w sytuacji w sklepie lub kontroli policji mógł precyzyjnie się bronić.

 2. wedo pisze:

  Pliki w tym wpisie są do pobrania. Proszę kliknąć czerwony napis: Download. NISS

 3. HELENA pisze:

  ze stro kontrowersje matka kurka Piotr Wielgucki

  Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
  ul. Krucza 38/42
  00–512 Warszawa

  [Wpisz imię i nazwisko]
  [Wpisz adres, ulica, nr]
  [Wpisz kod i miejscowość]

  ZAWIADOMIENIE
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

  Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. w związku z art. 31 pkt 3 Konstytucji RP i art. 231 k.k. oraz art. 160 k.k. i art. 192 k.k., zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Rady Ministrów posiadających delegację ustawową na mocy art. 92 Konstytucji RP, którzy wydali: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r., poz. 1356 w Dzienniku Ustaw, czym przekroczyli swoje uprawnienia, naruszyli przepisy kodeksu karnego i dopuścili się deliktu konstytucyjnego. W związku z powyższym, wnoszę o:

  – wszczęcie postępowania z urzędu w zakresie przewidzianym w kodeksie karnym
  – ściganie na wniosek pokrzywdzonego Piotra Wielguckiego, na mocy art. 192 §2 k.k.

  UZASADNIENIE

  W dniu 7 sierpnia 2020 Rada Ministrów wydała rozporządzenie, poz. 1356 w Dzienniku Ustaw, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W treści rozporządzenia znajduje się przepis o następującej treści:

  § 24. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:

  1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samo-chodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania
  – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób,
  c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
  2. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
  3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
  1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
  2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
  3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
  a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

  Powyższy przepis poprzez ograniczanie konstytucyjnych praw i wolności na mocy rozporządzenia, w sposób ewidentny i z mocy prawa narusza art. 31 pkt 3 Konstytucji RP, który stanowi, że tego rodzaju ograniczenia mogą być ustanawiane tylko w ustawie. Opisany stan prawny znajduje pełne odzwierciedlenie w postanowieniu Sądu Rejonowego w Kościanie, z dnia 3 czerwca 2020 roku, sygn. akt IIW 71/20. Tym samym organ wydający rozporządzenie nie dopełnił swoich obowiązków i jednocześnie przekroczył uprawnienia, czym dopuścił się naruszenia art. 231 k.k. i deliktu konstytucyjnego.

  Ponadto z treści § 24 rozporządzenia wynika, że z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są wyłącznie osoby ze ściśle określonymi zaburzeniami i trudnościami. Katalog ten nie zawiera całego szeregu schorzeń, jakie z natury rzeczy wywołują trudności z oddychaniem: szeroko pojęte schorzenia układu oddechowego (od schorzeń ciężkich jak nowotwory płuc, krtani, po alergie, astmy, zapalenie zatok nosowych, duszności), schorzenia kardiologiczne, niewydolność układu krążeniowo-oddechowego, problemy oddechowe związane z przebytymi operacjami i zabiegami i wiele innych nie skatalogowanych w rozporządzeniu dolegliwości, co u setek tysięcy osób zobowiązanych do zakrywania ust i nosa może doprowadzić do utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a to z kolei prowadzi do naruszenia art. 160 k.k.

  Nie ulega również najmniejszej wątpliwości, że członkowie Rady Ministrów naruszyli art. 192 k.k., ponieważ obowiązek zakrywania ust i nosa mieści się w definicji zabiegu leczniczego w odniesieniu do profilaktyki. W związku powyższym domagam się ścigania na mój wniosek, z uwagi na fakt, że nie godzę się na podobny zabieg oraz na stan zdrowia udokumentowany diagnozą lekarską – ostre zapalenie zatok, wywołujące niedrożność układu oddechowego, konieczność inhalacji i leczenia sterydami. W załączeniu przedstawiam wypisaną przez lekarza laryngologa receptę i skierowanie do poradni RTG, zawierające diagnozę.

  W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.

  [Wpisz imię i nazwisko, złóż podpis]

 4. wedo pisze:

  I niech się mnoży jak najwięcej. Brawo matka kurka Piotr Wielgucki!

 5. Adam pisze:

  Swietny wniosek! Chce sie dolaczyc do akcji. Jestem zdrowy i nie korzystam wogole z uslug medycznych od kilkunastu lat. Nawet nie jestem zarejstrowany. Maska utrudnia mi swobodne oddychanie i nie chroni przed zadnymi wirusami ze wzgledu na ich rozmiary wielokrotnie przekraczajace otwory w masce. Co proponujecie wpisac w uzasadnieniu?

 6. wedo pisze:

  Nie trzeba nic uzasadniać! Przed sądem powołać dowód z wystąpienia profesora medycyny Łukasza Szumowskiego w RFM FM https://youtu.be/e2EH2KucTUw

 7. Adam pisze:

  Wyslalem listem zwyklym. Miejmy nadzieje ze kula sniegowa zacznie toczyc sie we wlasciwym kierunku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *