Rząd pod sąd!

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. w zw. z art. 31 pkt 3 Konstytucji RP (…), zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez czł. Rady Ministrów (…), którzy wydali: Rozporządzenie z 7 .08 2020 r., poz. 1356 w D.U., czym przekroczyli swoje uprawnienia, naruszyli przepisy k. k. i dopuścili się deliktu konstytucyjnego.

ZAWIADOMIENIE

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Paragrafy

Art. 31. Wolność i przesłanki jej ograniczenia


Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu


Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 192. Wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta


Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§ 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego


Dz.U.2019.0.1950 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odpowiedz prokuratury

 

INSTRUKCJA

na okoliczność próby wręczenia mandatu za brak maseczki

I. Ograniczenie praw obywatelskich  np. w postaci obowiązku noszenia maseczki jest sprzeczne z art. 31 ust 3 Konstytucji RP (takie ograniczenie może być wprowadzone tylko w trybie ustawy). Jest ono również sprzeczne z duchem tego artykułu.

Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

a. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. (w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii­) zostało wydane w oparciu o przepisy art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r. poz.1239 z późń. zm.). Powyżej wskazane przepisy Ustawy umożliwiają nałożenie obowiązku poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych (czyli np. noszenia maseczek) i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. A zatem od osób, które nie są chore i nie są podejrzewane o zachorowanie, nie można domagać się noszenia maseczek, czy też zakrywania ust i nosa.

b. Policjant ma prawo nas wylegitymować, podając swój stopień, imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, umożliwiając odnotowanie jego danych.

c. Mówimy – „Odmawiam przyjęcia mandatu.”

d. W przypadku wystawienia mandatu należy zażądać, aby policjant wpisał następujące słowa:

Wystawca tego mandatu ponosi odpowiedzialność karną i finansową w stosunku do obywatela za bezpodstawne rozpoczęcie postępowania administracyjnego.”

e. W przypadku odmowy wpisu wezwać telefonicznie inny patrol policji.

f. Poinformować, o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia kumulatywnego zbiegu przestępstw z art.160, art. 191 § 1 ,art.194 i art.256 § 1 Kodeksu karnego.

g. Poinformować, o prawie do nagrywania jako dowód w sprawie.

Opracował: Piotr Boruch

8 Responses to Rząd pod sąd!

 1. Paweł Dziembek pisze:

  Dzień dobry

  Gratuluje inicjatywy.
  Mam prośbę jeżeli jest możliwe przygotowanie druku do pobrania w formie artykuł, opis w jakiej sytuacji się powołać. Tak żeby każdy mógł wydrukować i w sytuacji w sklepie lub kontroli policji mógł precyzyjnie się bronić.

  • wedo pisze:

   Pliki w tym wpisie są do pobrania. Proszę kliknąć czerwony napis: Download. NISS

 2. HELENA pisze:

  ze stro kontrowersje matka kurka Piotr Wielgucki

  Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście
  ul. Krucza 38/42
  00–512 Warszawa

  [Wpisz imię i nazwisko]
  [Wpisz adres, ulica, nr]
  [Wpisz kod i miejscowość]

  ZAWIADOMIENIE
  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

  Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. w związku z art. 31 pkt 3 Konstytucji RP i art. 231 k.k. oraz art. 160 k.k. i art. 192 k.k., zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Rady Ministrów posiadających delegację ustawową na mocy art. 92 Konstytucji RP, którzy wydali: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r., poz. 1356 w Dzienniku Ustaw, czym przekroczyli swoje uprawnienia, naruszyli przepisy kodeksu karnego i dopuścili się deliktu konstytucyjnego. W związku z powyższym, wnoszę o:

  – wszczęcie postępowania z urzędu w zakresie przewidzianym w kodeksie karnym
  – ściganie na wniosek pokrzywdzonego Piotra Wielguckiego, na mocy art. 192 §2 k.k.

  UZASADNIENIE

  W dniu 7 sierpnia 2020 Rada Ministrów wydała rozporządzenie, poz. 1356 w Dzienniku Ustaw, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W treści rozporządzenia znajduje się przepis o następującej treści:

  § 24. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:

  1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samo-chodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania
  – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób,
  c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
  2. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.
  3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
  1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
  2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
  3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
  a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

  Powyższy przepis poprzez ograniczanie konstytucyjnych praw i wolności na mocy rozporządzenia, w sposób ewidentny i z mocy prawa narusza art. 31 pkt 3 Konstytucji RP, który stanowi, że tego rodzaju ograniczenia mogą być ustanawiane tylko w ustawie. Opisany stan prawny znajduje pełne odzwierciedlenie w postanowieniu Sądu Rejonowego w Kościanie, z dnia 3 czerwca 2020 roku, sygn. akt IIW 71/20. Tym samym organ wydający rozporządzenie nie dopełnił swoich obowiązków i jednocześnie przekroczył uprawnienia, czym dopuścił się naruszenia art. 231 k.k. i deliktu konstytucyjnego.

  Ponadto z treści § 24 rozporządzenia wynika, że z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są wyłącznie osoby ze ściśle określonymi zaburzeniami i trudnościami. Katalog ten nie zawiera całego szeregu schorzeń, jakie z natury rzeczy wywołują trudności z oddychaniem: szeroko pojęte schorzenia układu oddechowego (od schorzeń ciężkich jak nowotwory płuc, krtani, po alergie, astmy, zapalenie zatok nosowych, duszności), schorzenia kardiologiczne, niewydolność układu krążeniowo-oddechowego, problemy oddechowe związane z przebytymi operacjami i zabiegami i wiele innych nie skatalogowanych w rozporządzeniu dolegliwości, co u setek tysięcy osób zobowiązanych do zakrywania ust i nosa może doprowadzić do utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a to z kolei prowadzi do naruszenia art. 160 k.k.

  Nie ulega również najmniejszej wątpliwości, że członkowie Rady Ministrów naruszyli art. 192 k.k., ponieważ obowiązek zakrywania ust i nosa mieści się w definicji zabiegu leczniczego w odniesieniu do profilaktyki. W związku powyższym domagam się ścigania na mój wniosek, z uwagi na fakt, że nie godzę się na podobny zabieg oraz na stan zdrowia udokumentowany diagnozą lekarską – ostre zapalenie zatok, wywołujące niedrożność układu oddechowego, konieczność inhalacji i leczenia sterydami. W załączeniu przedstawiam wypisaną przez lekarza laryngologa receptę i skierowanie do poradni RTG, zawierające diagnozę.

  W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.

  [Wpisz imię i nazwisko, złóż podpis]

  • wedo pisze:

   I niech się mnoży jak najwięcej. Brawo matka kurka Piotr Wielgucki!

 3. Adam pisze:

  Swietny wniosek! Chce sie dolaczyc do akcji. Jestem zdrowy i nie korzystam wogole z uslug medycznych od kilkunastu lat. Nawet nie jestem zarejstrowany. Maska utrudnia mi swobodne oddychanie i nie chroni przed zadnymi wirusami ze wzgledu na ich rozmiary wielokrotnie przekraczajace otwory w masce. Co proponujecie wpisac w uzasadnieniu?

 4. Adam pisze:

  Wyslalem listem zwyklym. Miejmy nadzieje ze kula sniegowa zacznie toczyc sie we wlasciwym kierunku

 5. Bożena pisze:

  Zastanawiam się czy my nie możemy zrobić pozwów zbiorowych o celowe działania rządu by nas zabić? Może trochę inaczej powinno być sformułowane ufam, że jest cel tych pozwów jest zrozumiały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *