Piotr Robert Jankowski, okręg 7, lista 8 poz. 1

Popierany przez

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych

Piotr Robert Jankowski

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łodzi

Komitet Wyborczy Kukiz ’15/ Łódź Jest Nasza,

Okręg 7 lista nr 8, pozycja 1

SAMORZĄDOWY BANK MIEJSKI I WALUTA SAMORZĄDOWA

Banki posiadają wielką władzę – władzę tworzenia pieniądza (w postaci oprocentowanego długu). Władza ta służy ich prywatnym właścicielom (głównie zagranicznym). Zyski z tworzenia pieniądza lądują w prywatnych kieszeniach i są transferowane poza granice społeczności lokalnej, a nawet kraju. Czas, żeby banki zaczęły służyć społeczeństwu i społecznościom lokalnym i powróciły do roli instytucji zaufania publicznego. Należy więc przywrócić ideę banków komunalnych, czyli wspólnotowych, pełniących rolę służebną wobec społeczności, w której funkcjonują (jak krew, która służy całemu organizmowi). Na banku spoczywa wyjątkowa odpowiedzialność moralna, ponieważ jest on strażnikiem uczciwości obrotu gospodarczego.

Obecnie banki sprzeniewierzyły się tej misji, a wręcz stały się jej zaprzeczeniem. Należy zatem wrócić do źródeł – do transparentnej, uczciwej i społecznej funkcji banków. Na ziemiach polskich bankowość komunalna rozwijała się od XIX w. i mimo bardzo dobrej kondycji w końcu lat 40. była zdławiona przez władze stalinowskie. Najbardziej symbolicznym faktem świadczącym o sile oraz prospołecznej i patriotycznej roli tych instytucji było wykupienie przez bank komunalny w Krakowie Wawelu z rąk austriackich!

Dlatego reaktywujemy bank komunalny w Łodzi na podstawie nigdy nieuchylonego prawa z czasów II Rzeczypospolitej (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. o komunalnych kasach oszczędności, Dz.U. 1934, nr 95, poz. 860).

Samorządowy bank miejski będzie miał – na mocy prawa bankowego – takie same możliwości kreacji pieniądza jak prywatne banki komercyjne. Różnica będzie jednak taka, że pieniądz ten będzie publiczny, a nie prywatny. Oprocentowanie kredytów będzie mogło być znacznie niższe, ponieważ bank ten statutowo będzie spełniał również nałożony na niego przez samorząd cel w postaci wspomagania społeczności lokalnej. Jego akcjonariuszami nie będą prywatni inwestorzy, których celem jest maksymalizacja zysku za wszelką cenę. Da to miastu i mieszkańcom znaczne oszczędności, a generowane zyski w postaci odsetek będą zostawać na miejscu, nie drenując lokalnego rynku z pieniądza.

Misją tego banku będzie połączenie tradycyjnych wartości: solidnej i uczciwej bankowości z nowoczesnością polegającą na wykorzystaniu technologii typu blockchain, które znacząco ograniczą operacyjne koszty funkcjonowania. To idea ponad podziałami, która powinna połączyć wszystkie środowiska miejskie i ugrupowania polityczne, bez względu na lewicową czy prawicową orientację.

Nasze zobowiązania programowe uzdrawiające finanse miasta Łodzi przy wykorzystaniu Samorządowego Banku Miejskiego i waluty lokalnej:

1. Audyt długu samorządowego
Przeprowadzimy szczegółowy audyt zadłużenia miasta i spółek komunalnych. Mieszkańcy Łodzi powinni mieć pełny dostęp do informacji o łącznej wielkości długu (wraz z długiem ukrytym), jego strukturze (kto jest właścicielem) i kosztach jego obsługi.

2.Oddłużenia Łodzi i łodzian
Zadłużenie miasta po 8 latach rządów Hanny Zdanowskiej osiągnęło rekordowy poziom i zbliża się do 75% (3 mld) budżetu miasta (4 mld), co oznacza wyraźne przekroczenie norm ostrożnościowych i zagraża miastu ustanowieniem zarządu komisarycznego. Zadłużenie na głowę mieszkańca wynosi ok. 4 tys. Tegoroczny koszt obsługi długu ma wynieść ponad 250 mln zł, a deficyt pokrywany kredytami to prawie 100 mln (w tym w połowie zagranicznymi, co może narazić budżet miasta na ryzyko kursowe). To nieodpowiedzialna polityka, która musi doprowadzić do zwiększenia podatków lub wyprzedaży majątku. Oddłużenie miasta wymaga przejęcia przez Bank Miejski przepływów finansowych miasta i spółek komunalnych oraz przejęcia finansowania znacznej części inwestycji infrastrukturalnych. Wdrożymy program oddłużenia na poziomie rodzin, firm i miasta. Niedopuszczalna społecznie i moralnie jest sytuacja, kiedy łódzcy emeryci i renciści stoją przed dylematem: kupić leki czy zapłacić czynsz.

3. Własne inwestycje w infrastrukturę
Będziemy realizować przemyślane inwestycje w społecznie użyteczną i dochodową infrastrukturę. Klasycznym przykładem takiej infrastruktury jest geotermia, która od wielu lat nie może się przebić przez mur niechęci urzędników miejskich i polityków. Inwestycja tego typu nie tylko jest ekologiczna, lecz także może dać niezwykłe korzyści gospodarcze i polepszenie komfortu życia mieszkańców dzięki znaczącemu obniżeniu cen energii.

4. Bezpłatne rachunki bankowe
Wesprzemy mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Samorządowy Bank Komunalny powinien udostępnić bezwarunkowo mieszkańcom i przedsiębiorcom – płacącym podatki w Łodzi – bezpłatne rachunki, dostępne i tanie usługi finansowe oraz tani, likwidujący zatory płatnicze, faktoring dla firm.

5.Tanie i dostępne mieszkania
Stworzymy program dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Posiadanie mieszkania, nieniosącego ze sobą zagrożenia popadnięcia rodziny w finansowe niewolnictwo, które może trwać całe życie, a nawet obarczyć ciężarem długu przyszłe pokolenie, powinno być jednym z samorządowych priorytetów.
Trzeba zatem stworzyć program finansowania przez Samorządowy Bank Miejski budownictwa społecznego i prywatnego (metodą gospodarską) bez pośrednictwa deweloperów i przy wykorzystaniu polskich ekologicznych technologii. To stanie się kołem zamachowym lokalnej gospodarki i dzięki taniemu kredytowi obniży koszy posiadania własnego mieszkania. Należy też zadbać o rodziny, które w wyniku nieuczciwych kredytów mogą znaleźć się na bruku. W takim przypadku Samorządowy Bank Komunalny powinien uruchomić program wykupu mieszkań eksmisyjnych, aby rodziny mogły nadal mieszkać na zasadach najmu mieszkania komunalnego.

6. Pieniądz lokalny
Przeprowadzimy konsultacje społeczne w zakresie wdrożenia pieniądza lokalnego. W wielu miastach, ale i państwach (np. w Szwajcarii) istnieją i rozwijają się z wielkim powodzeniem systemy walut lokalnych uzupełniających niedobór oficjalnego pieniądza, który wynika z dysproporcji między dochodami gospodarstw domowych i firm a potrzebami gospodarki. Fakt, że zarabiamy mniej, niż musimy wydać, powoduje systemowy przymus zadłużania się, po to, by móc skonsumować owoce wspólnej pracy. Z tego powodu powinniśmy wdrożyć własny pieniądz miejski, pieniądz łódzki, czyli ludzki, którego operatorem będzie nasz Samorządowy Bank Komunalny dzięki stworzeniu każdemu mieszkańcowi konta (powiązanego z nr PESEL) chronionego przed windykatorami i komornikami. Projekt ten wymaga konsultacji, ponieważ jego realizacja może przebiegać z zastosowaniem wielu różnych formuł praktykowanych i sprawdzonych w innych krajach na świecie.

Możliwości, jakie da reaktywowanie Samorządowego Banku Miejskiego:

Uruchomienie programu wykupu mieszkań poeksmisyjnych, aby rodziny (np. po wypowiedzeniu umowy przez bank i egzekucji komorniczej) mogły dalej mieszkać na zasadach najmu mieszkania komunalnego;

– Wykup długów, najbardziej poszkodowanych przez transformację, emerytów i rencistów z rąk banków i para banków i zaproponowanie im dogodnego harmonogramu spłat oraz likwidacja wykluczenia społecznego spowodowanego niezawinionym ubóstwem;

Udostępnienie bezwarunkowo mieszkańcom i przedsiębiorcom, płacącym podatki w Łodzi, bezpłatnych rachunków, dostępnych i tanich usług finansowych oraz taniego, likwidującego zatory płatnicze, faktoringu dla firm;

– Sfinansowanie przez Samorządowy Bank Miejski dostępnego i taniego budownictwa społecznego oraz prywatnego (metodą gospodarską) bez pośrednictwa deweloperów i przy wykorzystaniu polskich ekologicznych technologii. Likwidacja szeroko rozumianej bezdomności oraz głodu mieszkaniowego;

– Sfinansowanie własnych inwestycji infrastrukturalnych, np. geotermii, która jest nie tylko ekologiczna, ale również może dać niezwykłe korzyści gospodarcze i polepszenie komfortu życia mieszkańców poprzez znaczące obniżenie cen energii;

Oddłużenie samorządu przez wykup długów (kredyty, obligacje) z rąk banków komercyjnych;

– Definitywne odrzucenie pomysłu wprowadzenia podatku katastralnego jako remedium na katastrofalną sytuację finansową samorządu;

– Zahamowanie emigracji i zainicjowanie procesu reemigracji;

– Aktywizacja ekonomiczna społeczności lokalnej, wykorzystanie nieujawnionych zasobów oraz zaspokojenie ukrytych potrzeb.

 

PROGRAM ODDŁUŻENIA

POZIOM MIASTA:

Oddłużenie miasta wymaga przejęcia przez Bank Miejski przepływów finansowych miasta i spółek komunalnych oraz przejęcia finansowania znacznej części inwestycji infrastrukturalnych. Oddłużenie samorządu będzie możliwe przez wykup (kredytów, obligacji) z rąk banków komercyjnych. Nastąpi to dzięki zyskom – odsetkom banku, które będą zostawać w mieście.

POZIOM RODZIN:

Uruchomienie programu wykupu mieszkań poeksmisyjnych, aby rodziny (np. po wypowiedzeniu umowy przez bank i egzekucji komorniczej) mogły dalej mieszkać na zasadach najmu mieszkania komunalnego.

Wykup długów, najbardziej poszkodowanych przez transformację, np. emerytów i rencistów z rąk banków i para banków i zaproponowanie im dogodnego harmonogramu spłat w oparciu o zasadę spłaty jedynie kapitału i zamrożenia odsetek.

Stworzenie w Urzędzie Miasta komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za udzielanie porad i pomocy mieszkańcom w zakresie uruchomienia procedury upadłości konsumenckiej.

POZIOM FIRM I GOSPODARKI LOKALNEJ:

Udostępnienie bezwarunkowo mieszkańcom i przedsiębiorcom, płacącym podatki w mieście, bezpłatnych rachunków, dostępnych i tanich usług finansowych oraz taniego, likwidującego zatory płatnicze, faktoringu dla firm.

Sfinansowanie przez Samorządowy Bank Miejski budownictwa społecznego i prywatnego (metodą gospodarską) bez pośrednictwa deweloperów i przy wykorzystaniu polskich ekologicznych technologii. To stanie się kołem zamachowym lokalnej gospodarki i dzięki taniemu kredytowi obniży koszy posiadania własnego mieszkania.

Wprowadzenie, wzorem wielu zachodnich miast waluty lokalnej uzupełniającej niedobór oficjalnego pieniądza, który wynika z dysproporcji między dochodami gospodarstw domowych i firm a potrzebami gospodarki. Fakt, że zarabiamy mniej, niż musimy wydać, powoduje systemowy przymus zadłużania się, po to, by móc skonsumować owoce wspólnej pracy. Operatorem waluty będzie Samorządowy Bank Komunalny dzięki stworzeniu każdemu mieszkańcowi konta (powiązanego z nr PESEL) chronionego przed windykatorami i komornikami.

https://youtu.be/8xAK3zxUq0o

 

 

3 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*