Kategoria: Energetyka

Polskie bogactwa. Dwuwalutowość – ucieczka od długu i globalnego kryzysu.

Mamy olbrzymie bogactwa naturalne, złoża energetyczne mogące zaspokoić potrzeby Polski na wiele lat – a jednak sprowadzamy gas, ropę i węgiel z zagranicy? Wielkimi krokami zbliża się światowy kryzys gospodarczo – finansowy, ratunkiem dla Polski jest dwuwalutowość, bo to ucieczka od globalnego kryzysu i długu!

Grabież majątku Polaków po 1989 roku. Apel NISS do posłów Konfederacji

Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, wspierając inicjatywę K. Tytko, apeluje do posłów Konfederacji o powołanie Zespołu Poselskiego, z udziałem obywateli oraz organizacji społecznych, którego celem będzie m.in: – Ewidencja złóż – Wycena złóż – Analiza prawna umów koncesyjnych –  Analiza zmian w Ustawach – Analiza 24 interpelacji poselskich nt. złóż – Zmiana w Konstytucji  zabezpieczająca interesy Polaków.

Rozpoczyna się likwidacja kopalni Krupiński

Relacja z konferencji prasowej w Sejmie RP – Wnosimy o natychmiastowe wstrzymanie likwidacji trzech szybów I, II, III w kopalni Krupiński a w szczególności szybu I, którego procedura przetargowa już się rozpoczęła oraz przystąpienia do rozmów z stroną społeczną reprezentowaną przez środowiska lokalne na temat powołania spółki celowej.

CBA już wie!

Ekspert ds. Energetyki Krzysztof Tytko dziś, 11 lutego 2019 roku złożył, w imieniu Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych a właściwie w imieniu wszystkich Polaków, pisemne zawiadomienie do Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie prawdopodobnego popełnienia przestępstwa na ogromna szkodę Narodu Polskiego.

 

Druzgocące stanowisko strony społecznej wobec PEP!

Pomimo stworzenia przez polski naród komfortowych warunków pracy i płacy (5 mil zł za 61 stron), autorzy ministerialnego projektu POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI do 2040 roku przygotowali dokument, który pod żadnym pozorem nie powinien być zaakceptowany do realizacji przez żadną stronę reprezentującą społeczeństwo.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [150.47 KB]

Koalicja obywatelska w obronie polskich złóż

Krzysztof Tytko – ekspert ds. górnictwa i energetyki i Marek Adamczyk – ekspert ds. klimatycznych w dyskusji świeżo po rozmowach z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz po posiedzeniu zespołu parlamentarnego ds. kopalni Krupiński. Rozmowę prowadzi Wojciech Dobrzyński z Narodowego Instytutu Studiów strategicznych.

Zabezpieczenie polskiej waluty w polskich złożach naturalnych. Konferencja 16.02.2018

Prelekcja Krzysztofa Tytko pt. „Zabezpieczenie polskiej waluty w polskich złożach naturalnych.” Materiał z konferencji pt. „Architektura monetarna: od kreacji pieniądza dłużnego do emisji pieniądza suwerennego”, która została zorganizowana przez Narodowy Instytut Spraw Strategicznych i posła Jarosława Sachajko, w budynku Sejmu RP 16 II 2018.

Małe elektrownie wodne

Energetyka wodna
Jan Bocian
Tel.+48 608 058 259
email: biuro@niss.org.pl

 

Projekt Rozwoju Mikro i Małej Energetyki Wodnej w Polsce

Polska dysponuje wysokim niewykorzystanym potencjałem produkcji energii eklektycznej w mikro
i małych elektrowniach wodnych: hydrokinetycznych (wody płynącej) oraz wód niskich spadków. Szacuje się że potencjał techniczny wykorzystany jest wyłącznie w 18-20% co oznacza możliwość co najmniej
pięciokrotnego zwiększenia produkcji energii odnawialnej z wykorzystaniem wód. Jeszcze
w latach 50-tych XX wieku w Polsce funkcjonowało około 6,5 tys. siłowni wodnych, a dziś
jest ich zaledwie 750. Na obszarze kraju istnieje około 7,5 tys. obiektów hydrotechnicznych, które nie są wykorzystywane w celach energetycznych.

Równocześnie Polska jest wyjątkowo narażona na zmiany klimatu. Porównywany z regionami Afryki niekorzystny bilans wodny zwiększa ryzyko związane z nasilającymi się zmianami klimatu których skutkiem jest wzrost częstotliwości zjawisk ekstremalnych tj. powodzi i suszy. Susza 2015 roku objęła swoim zasięganiem co najmniej 10% powierzchni kraju (zgodnie z raportem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) i przyczyniła do znaczącego obniżenia plonów jak również dotknęła hodowle ryb śródlądowych.

Istniejąca sytuacja wymaga podjęcia pilnych działań w zakresie:

 • uruchomienia potencjału energetycznego wód do produkcji energii ze źródeł odnawialnych przy równoczesnym spełnieniu wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej;
 • obudowy retencji wody, w tym małej retencji w kraju dla poprawy bilansu wodnego
  i przeciwdziałającemu skutkom suszy oraz powodzi;
 • stworzenia podstaw dla trwałego systemu finasowania gospodarki wodnej i spółek wodnych odpowiedzialnych za utrzymanie wód w zlewniach (np. możliwość produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem istniejącego potencjału);
 • budowa zaplecza produkcyjnego polskich firm np.: H. Cegielski – Poznań S.A., ZRE Gdańsk S.A. w zakresie mikro i małych elektrowni wodnych, z planem rozwoju eksportu do krajów rozwijających się np. rynki Afryki, Ameryki Południowej i Azji.

Bariery rozwoju gospodarczego wykorzystania wód:

 • brak Prawa Wodnego zgodnego z Dyrektywami Unii Europejskiej a w szczególności Ramową Dyrektywą Wodną,
 • brak strategii gospodarki wodnej i gospodarczego wykorzystania potencjału energetycznego wód w Polsce,
 • brak procedur i jasnych zasad udostępniania wód do gospodarczego wykorzystania w tym produkcji energii elektrycznej, RZGW w wielu wypadkach blokowały inicjatywy przedsiębiorców w zakresie energetycznego wód,
 • brak modelowych rozwiązań do systemowego wdrożenia – każdy z potencjalnych inwestorów napotyka na takie same bariery administracyjne i konieczność opracowywania tych samych dokumentów, w tym np. uzyskanie dostępu do lokalizacji, pozwolenia wodno-prawne, uzyskanie umowy na przyłączenie do sieci energetycznej, wymagania w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,
 • nieuwzględnienie jako beneficjentów środków pomocowych na uruchomienie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez spółki wodne i spółdzielnie energetyczne.

Proponowany Projekt obejmuje zakres działalności:

 • Ministra Energetyki – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • Ministra Środowiska – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz udostępnienie wód do gospodarczego/energetycznego wykorzystania,
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – rozwój małej retencji oraz zaopatrzenie terenów rolniczych na wodę do celów rolniczych oraz energię elektryczną
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozwój innowacji oraz budowa gospodarki opartej na wiedzy w zakresie energetyki wodnej i poprawy bilansu wodnego Polski,
 • Ministra Rozwoju – rozwój innowacyjnych technologii dla rozwoju przemysły maszynowego i wytwórczego w sektorach energetyki wodnej i budowy systemu retencji i przeciwdziałania skutkom powodzi i suszy.

Beneficjenci programu:

 • spółki wodne,
 • spółdzielnie energetyczne,
 • lokalne samorządy,
 • inwestorzy prywatni, (spółki celowe i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),
 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego produkujące urządzenia do energetycznego wykorzystania wód,
 • przedsiębiorstwa usługowe z zakresu budownictwa wodnego i utrzymania wód,
 • system gospodarki wodnej – systemowe rozwiązanie pozwalające na trwały model finasowania gospodarki wodnej i utrzymania wód,
 • budżet państwa – wzrost przychodów z sektora gospodarki wodnej oraz rolnictwa.

Możliwości finasowania programu:

 • etap badawczo-rozwojowy: środki NCBiR w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Ministerstwa Nauki
 • etap wdrożeniowy:
  • Regionalne Programy Operacyjne (w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych)
  • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – komplementarne finasowanie do Funduszy Europejskich – pożyczki na zasadach komercyjnych uzupełniające wkład własny do projektów, model narzędzi zwrotnych wspierających rozwój sektora po okresie dotacji Unii Europejskiej,
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dotacje do dużych projektów w tym projektów łączących infrastrukturę budowli wodnych, obiektów małej retencji z energetycznym wykorzystaniem wód,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – pożyczki komplementarne do dużych projektów,
  • PARP – narzędzia wspierające działalność firm MŚP z sektorów objętych projektem,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego – wparcie kapitałowe firm sektora produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wsparcie kapitałowe firm sektora wytwórczego maszyn i rządzeń dla energetyki wodnej, kredyt technologiczny,
  • Agencja Rozwoju Przemysłu – wsparcie kapitałowe np. poprzez fundusz Venture Capital,
  • Bank Ochrony Środowiska – kredyty preferencyjne,
  • banki komercyjne – kredytowanie komercyjne wykorzystujące dźwignie funduszy europejskich i krajowych,

Autor i koordynator projektu: Jan Bocian

Realizacja projektuw ramach konsorcjum obejmującego partnerów prywatnych, instytucje rządowe i samorządowe oraz partnerów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem spółek wodnych.

Lider konsorcjum – KINETIC ENERGY Sp. z o.o. (startup – spółka celowa powołana do opracowania i realizacji projektu wdrażania innowacyjnych rozwiązań wykorzystania energii kinetycznej wód płynących oraz energii wód niskich spadków. ) Od ponad 2 lat prowadzi prace przygotowawcze i badawczo-rozwojowe.

Partnerzy instytucjonalni:

 • KZGW – określenie możliwości realizacji ogólnopolskiego programu na podstawie wyników badań i zdefiniowania wymogów dla lokalizacji poszczególnych typów rozwiązań technologicznych.
 • RZGW– analiza pilotażowych lokalizacji i po preselekcji instalacja urządzeń w wybranych lokalizacjach, weryfikacja
 • RDOŚ – środowiskowe wymogi formalno-prawne dla innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
 • Urząd Regulacji Energetyki – uwarunkowania i wymogi formalno-prawne dla produkcji energii odnawialnej na bazie innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – uwarunkowania hydrologiczne rozwoju mikro i małych elektrowni wodnych oraz budowy systemu małej retencji wód i przeciwdziałania powodzi,
 • WZMiGW – analiza możliwości lokalizacyjnych na ciekach i budowlach wodnych pozostających w zarządzie WZMiGW,
 • Spółki wodne.

Partnerzy badawczo-rozwojowi:

 • Uniwersytet Łódzki – Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – analiza wpływu poszczególnych typów rozwiązań technologicznych na status ekologiczny wód, prowadzenie monitoringu biologicznego i ekologicznego w czasie trwania projektu,
 • Instytut Automatyki, Politechnika Łódzka – dobór i założenia projektowe dla najefektywniejszego wykorzystanie energii kinetycznej wód i niskich spadków, integracja i współpraca generatorów energii z siecią, zarządzanie produkcją energii, dobór urządzeń generacyjnych i ich współpraca z siecią, aspekty techniczne projektu;
 • Instytut Geofizyki PAN – uwarunkowania lokalizacyjne innowacyjnych rozwiązań technologicznych, pomiary hydrotechniczne w typ pomiary i ocena potencjału produkcji energii, prędkości wody, hydrodynamika wód, modelowanie potencjału, analiza potencjału i uwarunkowań hydrologicznych lokalizacji hydrokinetycznych i niskich spadków elektrowni wodnych,
 • Narodowy Instytut Studiów Strategicznych – strategia implementacji systemowych rozwiązań oraz wykorzystania rozwoju mikro i małej energetyki wodnej w budowie lokalnego (klastry energetyczne) i krajowego bezpieczeństwa energetycznego oraz wykorzystania niepracujących aktywów tj. istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych dla realizacji polityki klimatycznej Polski.

Partnerzy międzynarodowi – Spółka Kinetic Energy nawiązała współprace z partnerami z Europie dysponującymi doświadczeniem i dobrymi praktykami wykorzystania energetycznego wód zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektyw Siedliskowych (obszary Natura 2000).

Partnerzy NGO odpowiedzialni za promocje i odbiór społeczny projektu.

 • Fundacja Zagospodarowywania Doliny Bzury i Rozwoju Lokalnego
 • Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Lokalizacja projektu badawczo-demonstracyjno-wdrożeniowego na odcinku rzeki Warty od zapory czołowej do 500m poniżej drugiego progu podpiętrzającego w.w. zapory w Jeziorsku w obszarze zarządzania RZGW Poznań. – możliwe finasowanie w ramach programu NCBiR Demonstrator i/lub Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Cele projektu:

– określenie potencjału lokalizacyjnego dla innowacyjnych systemów pozyskania energii w systemach mikro i małych elektrowni wodnych na rzekach Polski;

– optymalizacji technologii w warunkach polskich pod kontem optymalizacji produkcji i zmniejszania wpływu na stan ekologiczny wód;

– opracowanie modelu inwestycyjnego pozwalającego wykorzystanie potencjału energetycznego wód w Polsce przy równoczesnym przeciwdziałaniu skutkom powodzi i suszy,

– opracowanie modelowych dokumentów umożlwiających systemowe wdrożenie programu,

– budowa zaplecza badawczo-rozwojowego do rozwoju sektora w Polsce oraz budowa potencjału eksportowego sektora.

 


 

Kontakt:

Jan Bocian
Prezes
Kinetic Energy Sp. z o.o.

ul. Bielawska 5
62-400 Słupca
+48 608 058 259
kinetic.energy.pl@gmail.com