Ekonomiczny zamach stanu, wykopać polską gotówkę, zakopać nasze depozyty! NOWE FAKTY!

APEL do posłów Konfederacji!

Udowodnijcie, że jesteście nowoczesnymi patriotami i rozpoznajecie najistotniejsze problemy Polski i Polaków. Zajmijcie się sprawą próby ostatecznej likwidacji suwerenności Polski!

Likwidacja gotówki – ekonomiczny zamach stanu. Trybunał Stanu dla ministra finansów!

Tezy:

1. Przywiezienie do Polski złota w zamian za likwidację gotówki – prawnego środka płatniczego. Pozostały pieniądz (bankowy – dłużny) jest nielegalny, nie posiada żadnej sankcji prawnej. Sprowadzenie złota ma natomiast efekt propagandowy – sprawiający wrażenie dbałości rządu o suwerenność monetarną państwa. Pozbawienie państwa polskiego resztek, iluzorycznej zresztą, suwerenności monetarnej.

2. Złoto w skarbcu NBP będzie mieć znaczenie iluzoryczne, ponieważ w oparciu o nie (część rezerwy banku centralnego) nie będzie emitowany prawny środek płatniczy (gotówka). Będzie ponadto pod pełną kontrolą faktycznych właścicieli państwa polskiego.

3. Nieemitowanie gotówki spowoduje, że praktycznie cała rezerwa NBP (włącznie ze złotem) będzie służyć zabezpieczeniu bankom komercyjnym możliwości wymiany PLN na euro czy dolara i wywożenie pieniądza z Polski. Bank centralny jest i pozostanie służebnym kantorem wobec prywatnego sektora bankowego, nie pełniąc już funkcji bankomatu produkującego gotówkę dla prywatnych banków komercyjnych w zamian za wykreowany pieniądz dłużny, co będzie skutkiem bezużyteczności rezerw jako zabezpieczenia emisji gotówki w kontekście jej likwidacji.

4. Rządzący zdają sobie sprawę, że wyeliminowanie polskiej gotówki mocno nadszarpnie sektor MSP i ograniczy wpływy podatkowe. Dlatego decydenci biorą pod uwagę zajęcie jej miejsca przez euro, którym można legalnie już w Polsce płacić. Euro wypełni lukę, jednak z wielką szkodą dla polskich przedsiębiorców i obywateli, o czym jest mowa poniżej.

5. Cały seniorat, czyli korzyści z emisji euro będą zyskiem Europejskiego Banku Centralnego, a nie NBP. Polska nie będąc w strefie euro będzie nawet pozbawiona limitowanej emisji tej waluty.

6. Podwójne niewolnictwo finansowe – dwa obce pieniądze w obiegu: prywatny – bankowy (oprocentowany dług) i euro.

7. Złoto probierzem stopnia skolonizowania ekonomicznego kraju:

– wywiezienie złota – początek kolonizacji;

– powrót złota – zakończenie procesu podporządkowywania i przejęcie pełnej kontroli.

Skutki eliminacji gotówki:

– likwidacja prywatności i anonimowości (finansowe niewolnictwo);

– możliwość opodatkowania wszystkich przepływów finansowych;

– możliwość skutecznej likwidacji wszelkiej opozycji poprzez inwigilację i terror finansowy;

– możliwość cypryzacji gospodarki (kradzież wkładów bankowych obywateli przez prywatne banki – zastosowanie dyrektywy „bail in”);

– słabsze odżywienie gospodarki pieniądzem, zwłaszcza małych i średnich firm, poprzez zlikwidowanie szybko rotującej gotówki;

– uderzenie w szarą strefę, która pozwala przetrwać małym i średnim firmom;

– narażenie gospodarki i obywateli na całkowite odcięcie od pieniądza w przypadku awarii lub ataku na system (ostatnio zdarzyło się to Poczcie Polskiej);

– pogłębienie głodu monetarnego, czyli wymuszanie na obywatelach i małych oraz średnich firmach powiększania zadłużenia;

– zwiększenie zatorów płatniczych;

– zwiększenie zbędnych wydatków konsumpcyjnych i marnotrawstwa produktów (badania mówią, że płacenie kartą skłania do większych nawet o 30% zakupów i kupowania zbędnych produktów);

– zdominowanie rynku przez, obarczony kosztami kumulujących się w procesie produkcji odsetek, pieniądz bezgotówkowy zwiększy presję na postarzanie produktów, ponieważ gotówka jest ucieczką tych kosztów;

– wzrost cen wynikający z podwyższonych kosztów (transakcyjnych, biurokratycznych, bankowych oraz podatkowych) funkcjonowania przedsiębiorstw i przerzucania ich na konsumentów;

– sprzyjanie postępowi zjawiska technologicznego bezrobocia (np. zastępowanie sprzedawców przez bezgotówkowe stanowiska samoobsługowe);

– bezrobocie wynikające z likwidacji szarej strefy (pensje wypłacane częściowo „pod stołem” z pominięciem haraczu podatkowego ratują małe i średnie firmy – brak takiej możliwości spowoduje zwolnienia pracowników lub likwidację wielu przedsiębiorstw).

****************************************************************

Podstawa prawna postawienia ministra finansów przed Trybunałem Stanu – delikt konstytucyjny (złamanie Art. 227 Konstytucji oraz Art. 4 ustawy o NBP:

Art. 227 Konstytucji – wyłączność emisji pieniądza.

Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Art. 4 Ustawy o NBP – emisja znaków pieniężnych (zawężenie; NBP bankomatem dla prywatnego sektora bankowego).

NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32 Ustawy o NBP

Znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze RP.

****************************************************************

INNE NARUSZENIA PRAWA

Art. 310 Kodeksu Karnego

Fałszowanie pieniędzy, środków płatniczych lub papierów wartościowych

§ 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, polski albo obcy znak pieniężny, który został ustalony jako prawny środek płatniczy, jednak nie został jeszcze wprowadzony do obiegu, inny środek płatniczy albo dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznakę umorzenia,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 2.
Kto pieniądz, inny środek płatniczy lub znak pieniężny albo dokument określone w § 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
§ 4. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 2,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

****************************************************************

Art. 231 § 1 Kodeksu Karnego

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

****************************************************************

Przywłaszczenie (Art. 284 Kodeksu Karnego) to włączenie cudzej rzeczy ruchomej lub cudzego prawa majątkowego do swojego majątku.

****************************************************************

APEL do posłów Konfederacji!

Udowodnijcie, że jesteście nowoczesnymi patriotami i rozpoznajecie najistotniejsze problemy Polski i Polaków. Zajmijcie się sprawą próby ostatecznej likwidacji suwerenności Polski!

Piotr Jankowski, ekspert NISS

https://youtu.be/245sueD2_CQ

https://youtu.be/_HCBLPyNuQE

 

Ekonomiczny Akt Konstytucyjny

Preambuła

Zważywszy, że suwerenny pieniądz, suwerenny bank centralny i suwerenna architektura finansowa są bramą do suwerenności państwa oraz że, pieniądz w rękach państwa jest najważniejszym atrybutem sprawowania władzy i budowania dobrobytu Obywateli, uchwala się aktem konstytucyjnym następujące prawa kardynalne.

 1. Gwarantem suwerenności państwa i Narodu Polskiego jest suwerenny pieniądz.

 2. Pieniądz suwerenny jest własnością narodową i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do Narodu Polskiego. Depozytariuszem tego prawa jest Państwo Polskie i Narodowy Bank Polski.

 3. Wielkość emisji opiera się na potencjale gospodarczym oraz wzroście gospodarczym
  z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza. Emisję zabezpieczają krajowe bogactwa naturalne. 

 4. Pieniądz lokalny jest własnością społeczności lokalnej i korzyści z jego emisji należą wyłącznie do społeczności lokalnej. Depozytariuszem tego prawa są jednostki samorządu terytorialnego i bank komunalny. Pieniądz lokalny jest dobrowolny, bezodsetkowy
  i niewymienialny. Podatki lokalne mogą być opłacane w pieniądzu lokalnym. Wielkość emisji pieniądza lokalnego opiera się na potencjale i wzroście gospodarczym społeczności lokalnej z uwzględnieniem szybkości rotacji pieniądza.

 5. Pieniądz emitowany przez Narodowy Bank Polski, zarówno w formie materialnej jak
  i elektronicznej, jest pełnowartościowym i prawnym środkiem płatniczym. NBP ma prawo do emisji pieniądza niewymienialnego i bez odsetkowego o zasięgu krajowym. Banki komercyjne mogą być jedynie pośrednikiem w ich obrocie.

 6. Bank centralny jest wyłącznym emitentem narodowego pieniądza oraz odpowiada za jego wartość i realizuje politykę pieniężną wspierającą rozwój gospodarki krajowej.

 7. Emisja pieniądza narodowego jest realizowana przez budżet jako:
  finansowanie deficytu budżetowego rządu przez bank centralny poprzez zakup obligacji
  z możliwością umorzenia w przypadku braku zagrożenia inflacyjnego;
  – wypłata dywidendy narodowej wszystkim obywatelom jako udział w zyskach z emisji pieniądza i majątku narodowego.

 8. Właścicielem NBP jest Naród Polski. Aktywa NBP są niezbywalne. Celem działalności NBP jest prowadzenie polityki monetarnej w taki sposób, by stymulując rozwój działalności gospodarczej, dążyła do maksymalnego zaspokojenia potrzeb obywateli. Obowiązkiem NBP jest sporządzenie corocznego sprawozdania o wartości majątku narodowego oraz coroczne określanie luki nabywczej, stanowiącej podstawowy wskaźnik dla nowej emisji. NBP ma obowiązek skupowania kruszców szlachetnych, by tworzyć w ten sposób dodatkową rezerwę.

 9. Zasoby naturalne są własnością Narodu Polskiego i tylko Naród Polski może odnosić korzyści z ich eksploatacji.

 10. Wszelkie umowy międzynarodowe o charakterze finansowym mające funkcję nadrzędną wobec konstytucji lub będące w sprzeczności z zapisami konstytucji, wymagają zgody wyrażonej w referendach narodowych.

 11. Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie RP są równe wobec prawa handlowego, podatkowego i dostępu do kapitału.

http://nawigatorzy-jutra.pl http://jestesmyzmiana.pl/ http://niss.org.pl

https://youtu.be/d0mdfJMRX_Y

https://youtu.be/h8zwZ-spcj8

1 Komentarz

 1. Czy Państwo znają informacje zawarte w poniższym filmie?

  Neuer Vertrag für die Erde?
  https://www.youtube.com/watch?v=_RBDQNX6ZY8
  Jo Conrad
  46,2 tys. subskrypcji
  Jo Conrad rozmawia z Haraldem Thiersem na temat tła spraw światowych, w których siły pozaziemskie mogą odegrać pewną rolę, a niedawno renegocjowany traktat może przynieść wielkie zmiany dla ludzkości. Annunaki, Marduk i inni mroczni władcy ludzkości mieli czas na wdrożenie Nowego Porządku Świata, ale od czasu ich niepowodzenia, mówi się, że Rada Galaktyczna przywróciła sprawiedliwość ludzkości. Więc wszystkie posiadłości nad Manna World Trust zostaną zwrócone ludziom, a wielkie zmiany są nieuchronne.
  Kontakt: harald.thiers@gmail.com
  Oryginał na stronie http://www.Bewusst.tv
  <font color=”#ffff00″>-=https://www.youtube.com/channel/UCqFP=- z dumą prezentuje
  <font color=”#ff00″>-=https://www.youtube.com/watch?v=j3Tdt=- z dumą prezentuje
  Na Okitalk.com są już transmisje. 20.8. idzie dalej.

  Przetłumaczono z http://www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*